#من_بیت_کُدر_هستم.
به وب سایت شخصی من خوش آمدید!
#در_باره_من
من چیزی نیستم، که از خودم بنویسم!!!
#کار_های_من
#مدیر #صاحب_امتیاز #پشتیبان
#مدیر #صاحب_امتیاز #پشتیبان
#مسئول_امور_رایانه #روابط_عمومی
#مدیر_وبسایت #سازنده #پشتیبان
#علایق_من